Historia BPO w Garwolinie

Pierwsze Biura Porad Obywatelskich w Polsce powstały w 1996 na wzór działających w Wielkiej Brytanii od ponad 60 lat Citizens Advice Bureaux. Brytyjskie biura zrodziły się w odpowiedzi na potrzeby społeczne wynikające z czasu II wojny światowej. W Polsce zaś w odpowiedzi na potrzeby wynikające z przemian gospodarczych i ustrojowych zapoczątkowanych w latach dziewięćdziesiątych , a także potrzeby związane z budowaniem demokratycznego społeczeństwa, świadomego swych praw.

 

Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie powstało w 2001 roku. W początkowym okresie na prośbę założycieli BPO pod swoje skrzydła przyjęło go Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, użyczając mu swojej osobowości prawnej. Niespełna rok później powstało Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, którego jednym z głównych celów statutowych jest prowadzenie Biura Porad Obywatelskich. Wydatną pomoc merytoryczną w organizacji BPO wykazał Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, który przygotował i przeszkolił kadrę doradczą, wprowadził ujednolicone dla wszystkich biur w Polsce standardy udzielania porad oraz wyposażył biuro w centralny system informacyjny oraz później w centralną bazę informatyczną. W wyposażeniu BPO pomogła Ambasada Królestwa Danii w Warszawie, Centrala Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie oraz Fundacja Stefana Batorego w Warszawie.

 

Obecnie BPO w Garwolinie udziela porad w swym macierzystym biurze przy ul. Zgoda 2 oraz prowadzi dwa Punkty Doradcze w Górznie i Pilawie.

Zakres i warunki poradnictwa obywatelskiego i prawnego

 • 1. Porady prawne i obywatelskie udzielane są w sprawach:
 • 1.1. Mieszkaniowych
 • 1.2. Rodzinnych
 • 1.3. Świadczeń socjalnych
 • 1.4. Świadczeń z ubezpieczenia społecznego zatrudnienia i bezrobocia
 • 1.5. Własności
 • 1.6. Spadków i dziedziczenia
 • 1.7. Pozbawienia wolności
 • 1.8. Niepełnosprawności
 • 1.9. Finansów
 • 1.10. Obywatela i instytucji – urzędu, sądu
 • 2. Biuro udziela porad zgodnie z zasadami którymi są:
 • • Bezpłatność – świadczone przez biuro porady są całkowicie bezpłatne.
 • • Bezstronność – doradca udzielając porad nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia klienta i jego działań, nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu.
 • • Otwartość dla wszystkich – każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.
 • • Poufność – biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy samego faktu pobytu klienta w BPO oraz wszystkich powierzonych przez klienta informacji (wyjątek stanowią informacje o popełnieniu najcięższych przestępstw).
 • • Niezależność – BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś kogokolwiek innego.
 • • Aktualność i rzetelność informacji – każda porada jest udzielana w oparciu o istniejący w BPO system informacyjny, informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli.
 • • Samodzielność klienta – doradca nie podejmuje decyzji za klienta, klient sam dokonuje wyboru.
 • 3. Biuro Porad Obywatelskich zapewnia odpowiednie warunki lokalowe jak również odpowiednią kadrę doradczą w celu pełnej realizacji poradnictwa obywatelskiego i prawnego.
 • 4. Treść porady udzielanej klientowi oparta jest o przedstawiony przez niego stan faktyczny sprawy i przedłożone dokumenty. Nieujawnienie lub zatajenie wszelkich informacji faktycznych i prawnych może skutkować tym, że porada nie będzie adekwatna do istniejącego problemu. BPO nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady odpowiadającej na problem przedstawiony przez klienta niezgodnie z prawdą.
 • 5. Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie nie świadczy zastępstwa procesowego, w szczególności nie podejmuje żadnych działań w imieniu i na rzecz klienta przed sądami lub organami administracji. Podejmując działanie w swojej sprawie, klient czyni to we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
 • 6. Biuro Porad Obywatelskich nie wskazuje i nie poleca klientom żadnych kancelarii komercyjnych świadczących usługi płatne.
 • 7. Biuro nie udziela żadnej gwarancji, że skorzystanie z udzielonych porad i informacji interesant osiągnie pożądane rezultaty. Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z udzielonej porady. Klient na własną odpowiedzialność korzysta z usług BPO.
 • 8. BPO nie sporządza pisemnych pozwów, prywatnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń odpowiedzi na pozew, odwołań, skarg konstytucyjnych oraz skarg do Trybunału Konstytucyjnego.

Procedura udzielania porad prawnych i obywatelskich

 • 1. Chcąc skorzystać z porady Biura Porad Obywatelskich w Garwolinie należy wcześniej ustalić termin spotkania. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście w biurze.
 • 2. W Terenowych Punktach Doradczych w Pilawie oraz w Górznie po poradę przychodzi się bezpośrednio, bez wcześniejszego rejestrowania się.
 • 3. Przed poradą każdy interesant powinien zapoznać się z Regulaminem Udzielania Porad
 • 4. Klienci nie zapisani na poradę przyjmowani są tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. zobligowani terminem pism urzędowych, sądowych). W innym przypadku klient zostanie umówiony na najbliższy wolny termin.
 • 5. W przypadku, gdy porada wymaga ponownego spotkania, doradca lub prawnik umawia klienta na kolejny termin.
 • 6. Każda porada jest dokumentowana w Karcie Sprawy.
 • 7. Klient zobowiązany jest do przekazania niezbędnych danych do wypełnienia Karty Sprawy.
 • 8. W przypadku, gdy klient chce zachować anonimowość, może podać tylko imię i pierwszą literę nazwiska oraz nazwę gminy w której mieszka.
 • 9. Zarówno doradca jak i prawnik udzielają porad tylko zgodnie z zgłoszonym zakresem tematycznym
 • 10. Prawnicy i doradcy nie udzielają porad, które ułatwiałyby popełnienie przestępstwa albo umożliwiałyby uniknięcie odpowiedzialności karnej za przestępstwo popełnione w przyszłości
 • 11. W trakcie porady, Klient powinien udostępnić doradcy lub prawnikowi do wglądu dokumenty i informacje mające wpływ na właściwą ocenę problemu i co się z tym wiąże udzielenie rzetelnej porady. Doradca i prawnik nie zatrzymują ani nie przechowują oryginalnych dokumentów. Z oryginałów korzystają jedynie w obecności klienta.
 • 12. W przypadku, gdy Klient swoją postawą wyraża lekceważenie wobec prawnika lub doradcy, gdy zachowuje się wobec nich w sposób agresywny BPO może odmówić udzielenia porady
 • 13. BPO może również odmówić udzielenia porady w przypadku, gdy Klient umawia się na poradę i nie zgłasza się w umówionym czasie.
 • 14. Wszelkie dane uzyskane podczas udzielania porad odnoszące się do klienta są informacjami poufnymi i objęte są zakazem ich upubliczniania i przetwarzania. Wyjątek stanowią dobrowolne dane, które przetwarzane są wyłącznie w celu ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości.
 • 15. Po udzielonej poradzie klient dobrowolnie wypełnia anonimową ankietę „Poziom zadowolenia klienta”, którą należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w poczekalni biura.

Godziny otwarcia:

Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie Ul. Zgoda 2 czynne jest w następujących godzinach

 • Poniedziałek od 9.30 do 18.00
 • Wtorek od 9.30 do 18.00
 • Środa od 9.30 do 18.00
 • Czwartek od 9.30 do 18.00
 • Piątek od 9.30 do 18.00

Aktualności

Dane adresowe

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Zgoda 2
08-400 GARWOLIN

na wizytę w BPO należy umówić się osobiście lub telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone – projekt i wykonanie webintegro.pl
Skip to content