WOLONTARIAT

I Ty możesz zostać wolontariuszem. Każdy może zostać wolontariuszem, jednak nie w każdym miejscu. Są takie placówki, organizacje, w których praca wymaga określonych predyspozycji jak również spełnienia określonych warunków (np. stan zdrowia, wiek, wykształcenie) przez kandydata na wolontariusza. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie wolontariatu. Wolontariat może być zajęciem wykonywanym codziennie, jak i np. raz w tygodniu. Wszystko zależy od tego na jaki wolontariat kandydat się zdecyduje cz będzie to wolontariat akcyjny, krótkoterminowy czy długoterminowy. W praktyce jest to bardzo ważne, ponieważ taka decyzja pozwoli organizacji jasno doprecyzować zakres obowiązków danego wolontariusza a także będzie to istotną informacją dla organizacji lub instytucji, kiedy można liczyć na pomoc danej osoby.


Każdy kandydat na wolontariusza przed przystąpieniem do pracy wolontarystycznej powinien określić swoje zainteresowania, zastanowić się jaki rodzaj pracy byłby dla niego najbardziej odpowiedni oraz ile czasu jest w stanie poświęcić na pracę wolontarystyczną.


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje wolontariuszom szereg uprawnień.


  Wolontariusz ma prawo do:

 • okresu próbnego pozwalającego poznać specyfikę nowej pracy;
 • otrzymywania wymaganych środków ochrony osobistej;
 • bycia poinformowanym o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem świadczeń, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniem;
 • zapewnienia, na zasadach takich jak pracownicy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych i diet związanych ze świadczeniem;
 • uzyskania pisemnego potwierdzenia treści porozumienia;
 • otrzymania zaświadczenia o wykonaniu świadczeń;
 • zaopatrzenia z tytułu wykonywania świadczeń – innymi słowy prawo do odszkodowania, a nawet renty inwalidzkiej, jeżeli podczas wykonywania świadczeń ulegnie wypadkowi;
 • zwrotu pokrycia kosztów ogólnie przyjętych wynikających z umów międzynarodowych, gdy w porozumieniu jest mowa o oddelegowaniu wolontariusza na terytorium innego państwa;
 • bycia poinformowanym o swoich prawach i obowiązkach.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa (np. w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku wolontariuszy na stanowisku nauczyciela). Jest on również zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej. Jest odpowiedzialny również za dbanie o powierzony majątek, mienie rzeczowe, a także przestrzegać np. tajemnicy służbowej.

Decydując się na działalność w charakterze wolontariusza, należy przestrzegać pewnych zasad. Nie są one zapisane w żadnych ustawach, kodeksach czy innych przepisach. To nieformalny zbiór norm postępowania, którymi każdy wolontariusz powinien się kierować:


  Oto one:

 • będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą;
 • nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić;
 • w przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy;
 • zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane;
 • będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania;
 • wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób;
 • nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem;
 • będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem;
 • będę działać w zespole;
 • będę osobą, na której można polegać;
 • będę pracować lepiej i z większą satysfakcją wykonując to, czego się ode mnie oczekuje;
 • będę chętnie się uczyć; wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy;
 • będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach;
 • postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem Rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu. W ramach projektu „Z Biurem Porad Obywatelskich świadomie i aktywnie w nową jakość życia – edycja II+” przeprowadzone zostanie szereg szkoleń (warsztatów) z zakresu promocji, wiedzy i świadomości obywatelskiej dotyczącej wolontariatu . Szkolenia te odbędą się w następujących szkołach: Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Żelechowie. Osoby, które zgłoszą akces bycia wolontariuszem, będą wpisani listę kandydatów na wolontariuszy i umieszczeni w bazie danych Biura Porad Obywatelskich.

Baza wolontariuszy

 • Lista kandydatów na wolontariuszy
  SOBOLEW
  • 1. Natalia Świderska
  • 2. Martyna Klimek
  • 3. Konrad Wit
  • 4. Klaudia Malitka
  • 5. Magdalena Halinowska
  • 6. Grzegorz Dąbek
  • 7. Ewelina Bożek
  • 8. Martyna Ukleja
  • 9. Artur Ragus
  • 10. Paula Rybicka
  • 11. Magdalena Burczyńska
  • 12. Weronika Marczak
  • 13. Katarzyna Głowienka
  • 14. Przemysław Gniadek
  • 15. Katarzyna Wieczorek
  • 16. Karolina Bieńko
  • 17. Małgorzata Karczmarczyk
  • 18. Milena Mądra
  • 19. Natalia Gruszczyk
  • 20. Monika Gazda

Aktualności

Dane adresowe

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Zgoda 2
08-400 GARWOLIN

na wizytę w BPO należy umówić się osobiście lub telefonicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone – projekt i wykonanie webintegro.pl
Skip to content